Privacy Policy

PL

Niniejsza strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, które otrzymujemy od użytkowników Witryny.

Używamy danych osobowych tylko w celu zapewnienia i ulepszania witryny. Korzystając z naszej Witryny, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z tymi zasadami.
Zbieranie i wykorzystywanie informacji

Korzystając z naszej Witryny, możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Ciebie. Dane osobowe mogą obejmować, ale nie są ograniczone do: imię i nazwisko; Informacje osobiste; Dane dziennika. Podobnie jak wielu operatorów witryn, zbieramy informacje wysyłane przez przeglądarkę za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Stronę.
Dane dziennika

Te dane dziennika mogą zawierać informacje, takie jak adres IP komputera i adres IP komputera; typ przeglądarki; wersja przeglądarki; strony naszej Witryny, którą odwiedzasz; czas i datę wizyty; czas spędzony na tych stronach i inne statystyki. Ponadto możemy korzystać z usług stron trzecich, takich jak Google Analytics, które zbierają, monitorują i analizują to … Sekcja Dane dziennika jest przeznaczona dla firm, które korzystają z usług analitycznych lub usług śledzenia w witrynach lub aplikacjach, takich jak Google Analytics.
Komunikacja

Możemy wykorzystywać dane osobowe w celu skontaktowania się z Tobą za pomocą newsletterów; materiały marketingowe lub promocyjne i inne informacje.
Ciasteczka

Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikatowy identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera. Podobnie jak wiele innych stron internetowych używamy plików “cookie” do zbierania informacji. Możesz nakazać przeglądarce, aby odrzuciła wszystkie pliki cookie lub wskazała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże, jeśli nie akceptujesz ciasteczek, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Witryny.
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa ze względu na charakter tego procesu.
Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 31 marca 2016 r. I pozostanie w mocy z wyjątkiem zmian w jej postanowieniach w przyszłości, które będą obowiązywać natychmiast po zamieszczeniu na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany naszej Polityki prywatności w dowolnym momencie i powinieneś okresowo sprawdzać niniejszą Politykę Prywatności. Dalsze korzystanie z Usługi po opublikowaniu wszelkich modyfikacji Polityki prywatności na tej stronie będzie stanowić potwierdzenie zmiany i zgody użytkownika na przestrzeganie zmienionej Polityki prywatności.

Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany do niniejszej Polityki prywatności, powiadomimy Cię o tym za pośrednictwem adresu e-mail, który nam przekazałeś, lub umieszczając widoczną informację na naszej Stronie.
Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami!

 SK

Táto stránka vás informuje o našich pravidlách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných informácií, ktoré dostávame od používateľov tohto webu.

Vaše osobné údaje používame iba na poskytovanie a vylepšenie stránky. Používaním našich stránok súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito pravidlami.
Zbieranie a používanie informácií

Pri používaní našich stránok vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné informácie, ktoré môžete použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu vás. Osobne identifikovateľné informácie môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na: vaše meno; Osobné informácie; Záznamové dáta. Podobne ako mnohí prevádzkovatelia webových stránok zhromažďujeme informácie, ktoré váš prehliadač pošle vždy, keď navštívite naše stránky.
Záznamové dáta

Tieto údaje denníka môžu obsahovať informácie, ako napríklad internetový protokol a IP adresa počítača; typ prehliadača; verzia prehliadača; stránky našich stránok, ktoré ste navštívili; čas a dátum Vašej návštevy; čas strávený na týchto stránkach a iné štatistiky. Okrem toho môžeme použiť služby tretích strán, ako je služba Google Analytics, ktoré zhromažďujú, monitorujú a analyzujú túto časť … Časť Denné údaje denníka je určená pre firmy, ktoré používajú služby Analytics alebo služby sledovania na webových stránkach alebo v aplikáciách, napríklad v službe Google Analytics.
komunikácia

Môžeme použiť vaše osobné údaje, aby sme vás kontaktovali s bulletinami; marketingové alebo propagačné materiály a ďalšie informácie.
sušienky

Súbory cookie sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Cookies sú odosielané do vášho prehliadača z webovej stránky a uložené na pevnom disku počítača. Podobne ako mnoho webových stránok používame na zber informácií “cookies”. Váš prehliadač môžete poučiť, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby označil, kedy bol odoslaný súbor cookie. Ak neakceptujete súbory cookie, pravdepodobne nebudete môcť používať niektoré časti nášho webu.
zabezpečenia

Bezpečnosť vašich osobných informácií je pre nás dôležitá, ale nezabudnite, že žiadna metóda prenosu cez internet alebo metóda elektronického ukladania údajov nie je bezpečná. Aj keď sa snažíme použiť komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných informácií, nemôžeme zaručiť jeho absolútnu bezpečnosť z dôvodu povahy procesu.
Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sú účinné od 31. marca 2016 a zostanú platné s výnimkou akýchkoľvek zmien v jej ustanoveniach v budúcnosti, ktoré budú účinné ihneď po ich uverejnení na tejto stránke.

Vyhradzujeme si právo k aktualizácii alebo zmene našich Zásad ochrany osobných údajov kedykoľvek a mali by ste pravidelne kontrolovať Pravidlá ochrany osobných údajov. Vaše pokračovanie v používaní Služby po tom, ako pošleme akékoľvek úpravy Pravidiel ochrany osobných údajov na tejto stránke, bude znamenať vaše potvrdenie o zmenách a váš súhlas s dodržiavaním a viazaním upravených zásad ochrany osobných údajov.

Ak dôjde k zásadným zmenám v týchto pravidlách ochrany osobných údajov, budeme vás informovať buď prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú ste nám poskytli, alebo umiestnením výrazného oznámenia na našich stránkach.
Kontaktuj nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov, kontaktujte nás!

 CS

Tato stránka vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních informací, které dostáváme od uživatelů stránek.

Vaše osobní údaje používáme pouze pro poskytování a vylepšení stránek. Používáním našeho webu souhlasíte s shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami.
Sběr a použití informací

Při používání našeho webu vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní identifikační údaje, které lze použít k kontaktování nebo identifikaci vás. Osobně identifikovatelné informace mohou mimo jiné obsahovat: vaše jméno; Osobní informace; Data protokolu. Stejně jako mnoho provozovatelů stránek shromažďujeme informace, které váš prohlížeč pošle při návštěvě našeho webu.
Data protokolu

Tato data protokolu mohou obsahovat informace, jako je například internetový protokol a IP adresa počítače; typ prohlížeče; verze prohlížeče; stránky našich stránek, které navštívíte; čas a datum vaší návštěvy; čas strávený na těchto stránkách a další statistiky. Kromě toho můžeme použít služby třetích stran, jako je Google Analytics, které shromažďují, monitorují a analyzují … Část Data protokolu je určena pro firmy, které používají služby Analytics nebo služby sledování na webech nebo v aplikacích, jako je Google Analytics.
komunikace

Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vás kontaktovali prostřednictvím informačních bulletinů; marketingové nebo propagační materiály a další informace.
Cookies

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Soubory cookie jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webových stránek a uloženy na pevném disku vašeho počítače. Stejně jako mnoho webů využíváme ke sběru informací “cookies”. Můžete požádat váš prohlížeč o odmítnutí všech souborů cookie nebo o upozornění na odeslání souboru cookie. Pokud však cookies neakceptujete, pravděpodobně nebudete moci používat některé části našeho webu.
Bezpečnostní

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. Přestože se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost kvůli povaze procesu.
Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tato Zásady ochrany osobních údajů jsou platná k 31. březnu 2016 a zůstávají v platnosti s výjimkou případných změn jejích ustanovení v budoucnosti, které budou platné okamžitě po jejich zveřejnění na této stránce.

Vyhrazujeme si právo aktualizovat nebo měnit zásady ochrany osobních údajů kdykoli a měli byste pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů. Vaše další používání Služby po zveřejnění jakýchkoli změn Zásad ochrany osobních údajů na této stránce bude představovat vaše potvrzení o změnách a váš souhlas s dodržováním a dodržováním změněných zásad ochrany osobních údajů.

Pokud dojde k zásadním změnám v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, budeme Vás upozorňovat buď na e-mailové adrese, kterou jste nám poskytli, nebo na vyhlášené oznámení na našich stránkách.
Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás!